Śledź nas na:Bioetyka

Kryteria moralne

Kryteria te są do wywnioskowania z używania z interwencji. Można je wywnioskować z potrójnej relacji: cel interwencji, używane środki w interwencji, przewidywane konsekwencje tych interwencji.

1. Celowość interwencji - na polu pojęcia integralnego osoby interwencje mogą streszczać się w dwóch faktach: obawie i promocji życia ludzkiego. W tej linii szły dziedziny nauki (medycyna). Chodzi tu nie tylko o leczenie, ale także poprawienie, polepszenie warunków życia ludzkiego. Rozumiane to jest nie tylko w strukturze indywidualnej, ale i społecznej. Celowość obrony i promocji może być nastawiona na niebezpieczeństwo, kiedy jest źle interpretowana i rozumiana.

Życie ludzkie rozumiane jest w warunkach jednostronnych wtedy, gdy broniona jest i rozwijana określona jakość życia ludzkiego. Również wtedy, gdy zajmujemy się życiem i zdrowiem tylko niektórych osób. Życie ludzkie rozumiane w pojęciach alternatywnych, wtedy, gdy człowiek wyznacza sobie tylko jeden cel oraz poprzez inżynierię genetyczną. Można zapytać czy poszukiwanie naukowe jest celem interwencji na życiu ludzkim. Poszukiwanie, wnikanie wchodzi w możliwość poszukiwania i odpowiedzialności. Człowiek w tych poszukiwaniach winien strzec się tylko korzyści absolutnej, bałwochwalczej. Poszukiwania muszą służyć życiu, które przez naukę i technikę ma się polepszać.

2. Środki używane w interwencjach na życiu ludzkim

Wartościowanie moralne interwencji na życiu ludzkim nie może zacieśnić się tylko na celach, ale także powinno pytać, dlaczego człowiek i jak interweniuje.

Szeroki wpływ na interwencje ma sekularyzacja. Człowiek zsekularyzowany nie rozpoznaje prawa moralnego w działaniu, liczą się tylko dla niego wyniki, jakie może osiągnąć i chce osiągnąć. W tych strukturach bardzo ważna jest etyka. Dozwolone działanie moralne jest niezastąpionym warunkiem do różnego rozwoju badań, aby były one ludzkie. W szczególności należy zachować 2 kryteria moralności:

- doświadczenie winno być pełne szacunku dla podmiotu ludzkiego, na którym ta interwencja dokonuje się. Poszukiwacz i badacz w dziedzina genetyki nie może zapomnieć o tym, że zachodzi różnica między interwencją na życiu ludzkim a życiu pozaludzkim. Jeśli podmiot ludzki poddany interwencji jest zdolny do zgody to powinno się tą zgodę otrzymać, taka interwencja będzie traktowana godnie. Jeśli takiej zgody nie ma, to tylko można stosować interwencje terapeutyczne.

- doświadczenie powinno rozwijać się na linii ustanowionej struktury. Doświadczenie nie może odnosić się do środka sztucznego. Działanie to nie powinno wymykać się spod tej linii życia ludzkiego.

3. Przewidywane konsekwencje:

W moralnym rozważaniu człowieka jako istota historyczna i społeczna umieszczonym w czasie powinien być odpowiedzialnie uważny na wybory i konsekwencje. Istnieje konkretny problem ryzyka, które jest zakładem w każdej manipulacji. Pojęcie doświadczenia i samo doświadczenie istnieje, bo istnieje ryzyko. Moralność wymaga, aby to ryzyko było w granicach racjonalnych. Granice te powinny być mniejsze im bardziej dzieje się to na początku życia. Granice te będą węższe, gdy narażają na bliską śmierć człowieka. Bardzo ważne jest przyjęcie tych racjonalnych granic ryzyka.

Możliwość ryzyka wymaga, aby interwencje były:

  • najbardziej rygorystyczne przygotowanie naukowo-techniczne tych, którzy te doświadczenia urzeczywistniają

  • poważny obowiązek profesjonalnego poznania przedmiotu ludzkiego, cel, branie pod uwagę ryzyka, otrzymanie zgody, która będzie zgodą wolną

  • możliwość przerwania interwencji, jeżeli pojawiają się nowe negatywne konsekwencje.

 

Prokreacja ludzka a zapłodnienie in vitro

Zapłodnienie fivet - przeniesienie zapłodnionej komórki w probówce do łona matki.

Zapłodnienie givt - pomoc przy zapłodnieniu komórek po jedności seksualnej.

Finis operis:

- przedmiot aktu

- okoliczności

- motyw z jakiego powodu się dzieje.

W relacji do motywu tego który działa.

Fivet prokreacyjny ma motyw działania osoby.

Fivet doświadczalny, nie będzie wszczepiony do łona matki.

W tym można wyróżnić dwa sposoby:

1. Aby mieć do dyspozycji pewną ilość dojrzałych embrionów aby

przeprowadzić doświadczenia.

2. Zapłodnienie fivet prokreacyjne (wszczepienie do łona matki) z tego zostają

inne embriony do doświadczenia.

 

Pod aspektem medycznym nie ma wątpliwości co do nie moralności tego zapłodnienia. Oba sposoby są działaniem nie moralnym.

Fivet prokreacyjne

Jeśli chodzi o okoliczności które sytuują działanie ludzkie fivet prokreacyjne może i powinno być rozpatrywane na dwóch płaszczyznach: w relacji do osób, które się do tego zapłodnienia odwołują (rodzice) jak i osoby które mają się narodzić (dziecko).

Ze strony rodziców decydującą okolicznością jest małżeństwo, stąd rozróżnienie między fiyet homologicznym a heterologicznym. Fivet homologiczne -obecność osoby trzeciej w parze małżeńskiej. Fivet heterologiczne - fivet poza małżeństwem, wchodzi w grę osoba która nie jest małżonkiem.

Pod względem etycznym nie ma wątpliwości o niemoralności w fivet heterologicznym. To fivet stanowi pogwałcenie wolności małżeńskiej i zafałszowanie relacji dziecko - rodzice. Trzeba przeciwstawiać się tym, którzy chcieli by usprawiedliwiać etycznie to fivet. Nie ulega wątpliwości „ że zapłodnienie fivet heterologiczne jest niemoralne.

Ze strony dziecka mającego się narodzić trzeba by przypomnieć istnienie ryzyka jego integralności, bądź też dla samego zapłodnionego jajeczka, hodowanie gamet i przeniesienie do macicy. Gdy jest zapłodnionych więcej jajeczek i przenoszonych do łona matki. Te zapłodnione komórki niszczone podczas przenoszenia lub wszczepiane, wielu uważa za aborcje samoistną. Nie ma wątpliwości fivet jest nie doza akceptowania moralnie, gdy istnieje ryzyko aborcji.

Ale technika ludzka może dojść do takiej sytuacji gdy aborcji nie będzie i wtedy fivet będzie do zaakceptowania.

Przedmiot do którego człowiek dąży jest dany przez prosty przypadek, przypadek natury. W tym przypadku jest to fivet. Fivet komórek małżonków i ma się na uwadze przeniesienie wszystkich embrionów do łona matki. W tym rozważaniu rozważamy jego naturę i relację człowieka jako człowieka. Wtedy powstaje znak zapytania nad moralnością czy niemoralnością wewnętrzną. Kryterium zostało wskazane na człowieka jako człowieka, jak wiadomo to kryterium jest moralne.

Według tego kryterium przewidujemy wniosek, do którego powinniśmy dojść, że Fivet jest niedozwolony wewnętrznie o ile stanowi radykalne zafałszowanie, przeciwstawienie specyficznie ludzkiego znaczenie prokreacji. Droga, która nas czeka stanowi czym jest prokreacja rodzenia.

 

 Zobacz także