Śledź nas na:Poziomy kultury organizacji

Poziomy kultury organizacji

Poziom pierwszy (uświadomiony)

-artefakty kulturowe (zwyczaje w organizacji, sposób ubioru itp.)

-artefakty werbalne

-artefakty behawioralne

 

Poziom drugi (częściowo uświadomiony)

-obejmuje wartości i normy wskazujące co dla organizacji jest cenne i piękne dobre

 

Poziom trzeci (całkowicie nieuświadomiony, stający się świadomym w przypadku naruszeń

 

TYPY KULTURY ORGANIZACJI

 

Kultura ofensywna

-silne przywiązanie do organizacji

-preferowanie ładu i porządku organizacyjnego

-intensyfikowanie pracy

-akcentowanie ilościowych efektów pracy

 

Kultura adaptacyjna

-nastawienie na szybkie i skuteczne reagowanie na zmiany w otoczeniu

-preferowanie pracowników z wizją i inicjatywą

-ocena pracy na podstawie wyników

-dewiza: praca za dobrą płacę

-dewiza kierownictwa: opanować stosunki poziome z otoczeniem

 

Kultura dominacji

-łączenie pozytywnej oceny i akceptacji organizacyjnej w otoczeniu ze stabilnym układem wartości, norm i wzorów zachowań

-działania ukierunkowane na ośrodki władzy i instytucje opiniotwórcze

-dominacja, konformizm i przywiązywanie znaczenia do norm nie do treści

 

Funkcje kultury organizacyjnej

-integracyjna

-percepcyjna

-adaptacyjna

 

KIEROWANIE

proces planowania organizowania przewodzenia i kontrolowania działalności członków zbiorowości społecznej

 

FUNKCJE kierowania

-społeczna

-dyspozycyjno motywacyjna

-planowanie pracy

-organizacyjno koordynacyjna

-kontrolna

 

Czynniki determinujące proces kierowania

-Grupa społeczna, zespół pracowniczy

-Sytuacja zewnętrzna

-stosunki międzyludzkie

-fizyczne warunki pracy

-organizacyjne warunki pracy

-ekonomiczne warunki pracy

-cechy osobowościowe kierownika

 

 

Podstawowe cele kodeksów etycznych

-wzmocnienie i uzupełnianie zapisów prawnych

-zniechęcanie do nieetycznego zachowania się

-motywowanie do rozwijania profesjonalnego kształcenia się

-określenie szczegółowych reguł zachowania zawodowego

 

Zakres treści etycznych kodeksów administracji

  • przepływy informacji
  • konflikty interesów
  • stosunki między urzędnikami a radnymi
  • działalność polityczna
  • sprawy personalne
  • stosunki pracy
  • stosunki ze społeczeństwem
  • kultura osobista

 Zobacz także