Śledź nas na:Etyki profesjonalne a etyka w administracji

Cechy charakteryzujące zawody profesjonalne

-coraz szersze i trudniejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych

-ważny składnik intelektualny w praktycznym wykonywaniu pracy

-świadczenie ważnych społecznie usług

 

Etyka w administracji wypełnia zadanie szczególnego odzwierciedlenia określonych etapów postępowania przeniesionych z prywatnych działań człowieka a zawierających założenia i wartości prywatnego życia moralnego

Próba ustanowienia reguł dzięki którym mogą być rozwiązywane etyczne problemy w administracji

Etyka zawodowa - etyka urzędnicza

-ochrona praw i interesów petentów -ochrona interesu publicznego

-ochrona i przestrzeganie dyrektyw etyki -dbałość o interesy i dobre imię

Zawodowej i godności zawodu organizacji urzędniczej

Podstawowe płaszczyzny aktywności w zakresie etyki administracyjnej

-tworzenie kodeksów etycznych

-dbałość przejrzystość działań publicznych

-powoływanie organów chroniących etyczne postępowanie funkcjonariuszy publicznych

-intensyfikacja działań w zakresie odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych

Funkcje etyki w administracji

-wzmocnienie procesów demokratyzacji życia publicznego

-zapewnienie odpowiednich warunków realizacji zadań i polityki administracyjnej

-tworzenie i podtrzymywanie zaufania do administracji

-przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom władzy publicznej

-funkcja ochronna w stosunku do urzędników pracujących rzetelnie i uczciwie

-funkcja edukacyjna, inspirująca doskonalenie procedur administracyjnych

 Zobacz także